กสทช.

สววท.ร้องศาลรัฐธรรมนูณ กรณีการดำเนินการของ กสทช.ชอบด้วย กม. หรือไม่

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 15.00 น. นายนิคม บุญวิเศษ ประธานสภาผู้ประกอบวิชาชีพ วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ไทย (สววท.) พร้อมทีมผู้บริหาร สววท.และกลุ่มผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง
ร้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ตามความในมาตรา 212 หรือไม่ หลัง กสทช.อ้างกฎหมายจับปิดสถานีวิทยุโดยมิชอบ

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่ยื่นบันทึกการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อ กสทช. ผ่าน สววท.


ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้ยื่น บันทึกการชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อ กสทช. ผ่านทาง สววท. ซึ่งมีบางรายชื่อที่ทางกสทช.ได้ลงเลขรับเรื่องราวร้องทุกข์ไว้พิจารณาแล้ว
ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านกลักเกณฑ์ ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ และติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอุดมชัย กิ่งทองสุข เลขาธิการ สววท. โทร.090 397 5469

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่าน
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ผ่าน

สำนักงาน กสทช. กำหนดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) กำหนดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฉบับดังกล่าวโดยกรอกรายละเอียดลงในแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมพร้อมจัดส่งมาที่สำนักงาน กสทช. (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 1) ทางโทรสารหมายเลข 0 2278 5202 ภายในวันที่ 26 เมษายน 2556

อ่านรายละเอียดคลิก

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์

1.ประกาศกสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์พ.ศ. 2555
2.ระเบียบกสทช.ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์พ.ศ.2556
3.แบบสรุปค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
4.วิธีการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์

อ่านรายละเอียดคลิก

สำนักงาน กสทช. กำหนดจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....


ด้วย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม2556 มีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ…….. และอนุมัติให้นำ(ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยกำหนดให้มีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 30 วัน ด้วยการประกาศเชิญชวนผ่านทาง website ของสำนักงาน กสทช.
ทั้งนี้ ทางสำนักงาน กสทช. จะจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ ฯ ดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.
ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว
โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นพร้อมนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านรายละเอียดคลิก

กสทช.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธรณะ

กสทช.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธรณะ

Subscribe to RSS - กสทช.