กสทช.

การจัดเรียงช่องดิจิตอลทีวี ของกสทช.

สถานีโทรทัศน์ NB TV ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จาก กสทช.

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ได้ออกใบอนุญาต ให้แก่ บริษัทบุญวิเศษ คอร์ปอร์เรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ช่องรายการ NB TV

www.nbtv.biz
NB TV สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมระบบ C-Band จานดำ
รับชมได้จากช่อง
INFOSAT 64
DYNASAT 64
LEOTECH 64
THAISAT 64
PSI 158
SUNBOX 225
GMM-Z 255

สำนักงาน กสทช. กำหนดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) กำหนดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฉบับดังกล่าวโดยกรอกรายละเอียดลงในแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมพร้อมจัดส่งมาที่สำนักงาน กสทช. (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 1) ทางโทรสารหมายเลข 0 2278 5202 ภายในวันที่ 26 เมษายน 2556

อ่านรายละเอียดคลิก

สำนักงาน กสทช. กำหนดจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....


ด้วย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม2556 มีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ…….. และอนุมัติให้นำ(ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยกำหนดให้มีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 30 วัน ด้วยการประกาศเชิญชวนผ่านทาง website ของสำนักงาน กสทช.
ทั้งนี้ ทางสำนักงาน กสทช. จะจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ ฯ ดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.
ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว
โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นพร้อมนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านรายละเอียดคลิก

Subscribe to RSS - กสทช.