ม44

เทพศาสตราวุธ

เทพศาสตราวุธ
โดย สิริอัญญา
วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
มีคนบ่นรำพึงรำพันเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวหลายครั้งหลายหนโดยนัยยะต่าง ๆ กัน บางคราวก็ว่าต้องไม่ใช้มาตรา 44 อย่างพร่ำเพรื่อ บางคราวก็ว่าเมื่อมีความจำเป็นก็ต้องใช้ บางคราวก็ว่าต้องไม่ใช้ในเรื่องเศรษฐกิจ และล่าสุดก็ว่าต้องไม่ใช้บ่อยเกินไป ด้วยเกรงว่าจะไม่ศักดิ์สิทธิ์
อาการเหล่านี้และการพูดเรื่องนี้ในหลายนัยเช่นนี้สะท้อนถึงความสับสนและความเข้าใจในการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ซึ่งถึงแม้ว่าเป็นอำนาจโดยเฉพาะของหัวหน้า คสช. แต่ในความเป็นจริงก็เกี่ยวข้องอย่างสำคัญกับหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เสนอให้มีการใช้อำนาจ และต้องใช้โดยความเห็นชอบของคณะ คสช.
ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน เพื่อประโยชน์ในการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ในการแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองให้สำเร็จลุล่วงไปดังความปรารถนาของประชาชน ก็มีความจำเป็นที่จะต้องแสดงเรื่องนี้ให้ปรากฏไว้สักครั้งหนึ่ง
ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่า อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวนั้นแม้ว่าจะเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยผู้ร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวนั้น แต่เมื่อมีพระบรมราชโองการให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้ว ก็ต้องถือว่าอำนาจตามมาตรา 44 เป็นของพระราชทาน เป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดิน ให้เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาประเทศชาติเพื่อทำนุบำรุงราษฎรให้เป็นสุข
ไม่ใช่สิ่งที่เป็นสมบัติเฉพาะของใคร และไม่ใช่เรื่องที่จะใช้ตามอารมณ์ความรู้สึกหรือความเรียกร้องต้องการโดยเฉพาะของใคร ซึ่งต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าต้องใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ เพื่อพิทักษ์รักษาชาติให้มั่นคง เพื่อทำนุบำรุงประชาชนให้เป็นสุข
ขอเพียงได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ในลักษณะที่กล่าวนี้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยข้อเสนอของหน่วยงานใดหรือของบุคคลใด หรือแม้โดยดำริของหัวหน้า คสช. เอง ก็ต้องถือว่าเป็นการใช้อำนาจอันวิเศษ เป็นการใช้อำนาจโดยชอบ และเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ และเป็นไปตามจิตวิญญาณแห่งอำนาจอันได้รับพระราชทานมานั้น
อำนาจตามมาตรา 44 จึงประดุจดั่งเทพศาสตราวุธอันวิเศษ ที่จะพิทักษ์รักษาประเทศชาติให้มั่นคง ที่จะทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎรให้เป็นสุข และเมื่อเป็นเทพศาสตราวุธอันวิเศษเช่นนี้ การรักษาไว้ การถือไว้ และการใช้เทพศาสตราวุธอันวิเศษนี้จึงต้องประกอบด้วยธรรม
เพราะเป็นธรรมดาของเทพศาสตราวุธอันวิเศษคืออำนาจเช่นนี้เป็นของคม เป็นของกล้า เป็นของหนัก และมีอานุภาพมาก จึงเป็นของร้อนที่มีอานุภาพแรงกล้า อาจสามารถหลอมเหล็กไหลให้เหลวละลายได้ในพริบตา จึงหากมิได้รักษาไว้ด้วยธรรม มิได้ถือไว้ด้วยธรรม และมิได้ใช้ด้วยธรรมแล้ว เทพศาสตราวุธอันวิเศษนี้ก็จักเป็นอันตรายต่อผู้ใช้และในการใช้นั้น
อย่าได้เข้าใจผิดคิดว่าเทพศาสตราวุธอันวิเศษนี้มีไว้แค่ใช้ในการปลดหรือในการพักงานนายก อบต. ซึ่งเป็นเรื่องกระจิริดที่มีกฎหมายปกติใช้บังคับโดยง่ายอยู่แล้ว แต่ก็มีผู้นำเสนอให้ใช้ เข้าทำนองใช้มีดฆ่าโคไปเชือดไก่ แต่ก็ไม่ว่ากัน เพราะต้องถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอว่ามีจิตอันบริสุทธิ์หรือเถยจิตประการใด
สถานการณ์ที่ คสช. เข้ามากอบกู้บ้านเมืองในยามวิกฤตนั้น เป็นสถานการณ์อันวิกฤตหนักหน่วงต่อเนื่องมาถึง 12 ปีแล้ว จักแหล่นจะเกิดเป็นสงครามกลางเมือง จักแหล่นจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน แบบที่กำลังเกิดขึ้นในซีเรียและอิรักอยู่แล้ว
เดชะบุญที่แผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์ เหล่าแม่ทัพนายกองทั้งหลายมีความเสียสละกล้าหาญและจงรักภักดีต่อแผ่นดิน จึงยอมเสียสละความสุขส่วนตน ยอมเสี่ยงเภทเสี่ยงภัยทั้งหลายเข้ามากอบกู้บ้านเมือง บ้านเมืองจึงตั้งอยู่ในความสงบสุขมาเกือบสามปีแล้ว คนทั้งหลายสามารถทำมาหากินได้โดยสะดวก ไม่ต้องเผชิญหน้ากับการเผาบ้านเผาเมือง หรือการทำสงครามกลางเมืองเหมือนก่อนหน้านั้น
ดังนั้นอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่หลวงของบ้านเมือง อะไรที่ไม่สามารถแก้ไขหรือดำเนินการได้โดยกฎหมายปกติหรือมาตรการปกติ อะไรที่จะเป็นไปเพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งประเทศชาติให้มีความมั่นคง ที่จะทำนุบำรุงราษฎรให้มีความสุข ย่อมอยู่ในขอบข่ายและย่อมจำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจอันเป็นเทพศาสตราวุธอันวิเศษนี้ทั้งสิ้น
หากไม่ใช้อำนาจอันวิเศษนี้ นั่นแหละจะถูกถือว่าเป็นผู้ไม่รับผิดชอบต่อบ้านเมือง ก็แลเมื่อมีความเสียสละกล้าหาญเข้ามากอบกู้ชาติบ้านเมืองถึงปานนี้แล้ว ไฉนเล่าจะมาเข้าใจผิดคิดกังวลด้วยเรื่องการใช้อำนาจวิเศษอันได้รับพระราชทานมาแต่รัฐธรรมนูญชั่วคราวเล่า
ในคัมภีร์กระบี่แต่โบราณกาลมา บทหนึ่งว่าไว้ว่า "อันกระบี่วิเศษนั้น หากอยู่ในมือของคนถ่อยก็มีค่าเพียงแค่กิ่งไม้ธรรมดา แม้หากเป็นแค่กิ่งไม้ธรรมดา แต่ถ้าอยู่ในมือของเทพกระบี่ ก็ย่อมมีอานุภาพประดุจดังกระบี่วิเศษ"
คสช. หัวหน้า คสช. ได้ยอมเสียสละเพื่อประเทศชาติราชบัลลังก์และประชาชนมาถึงปานนี้แล้ว และตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เป็นที่ประจักษ์ถึงความปรีชาสามารถในการดูแลรักษาบ้านเมือง จึงขอเพียงแต่แน่วแน่มั่นคงในหลักการใช้เทพศาสตราวุธอันวิเศษให้จงดี ประเทศชาติก็จะมั่นคง ประชาชนก็จะมีความสุขอย่างแน่นอน.

จากเพจ:Paisal Puechmongkol 4/3/2560

Subscribe to RSS - ม44