4-channelradio.com

ด่วน! ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งความประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งความประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มสถานีวิทยุที่ไม่มีสิทธิ ขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เข้ามาแจ้งความประสงค์ต่อสำนักงาน กสทช. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลและจำนวนของสถานีวิทยุ ที่อยู่นอกระบบการกำกับดูแลของ กสทช.
อ่านรายละเอียดคลิก

แจ้งผลการพิจารณาของDSI


จากการที่สภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(สววท.) พร้อมด้วยกรรมการและเครือข่ายสมาชิก ได้ร่วมเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ ขอให้สอบสวนดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการจัดสรรและกำกับดูแลคลื่นความถี่ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ตามหนังสือที่ สววท. 004/56 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 โดยมีท่านอธิบดี ธาริต เพ็งดิษฐ์ เป็นผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ดังกล่าวนั้น
ทางDSI ได้ส่งเรื่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการแล้ว
อ่านรายละเอียดคลิก

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม สภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ไทย(สววท.)

ตามที่ สภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ไทย(สววท.)ได้ขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมนั้น
บัดนี้นายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดนนทบุรีได้อนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งสมาคมได้ตามกฎหมาย และมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแล้ว

อ่านรายละเอียดคลิก

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่ยื่นบันทึกการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อ กสทช. ผ่าน สววท.


ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้ยื่น บันทึกการชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อ กสทช. ผ่านทาง สววท. ซึ่งมีบางรายชื่อที่ทางกสทช.ได้ลงเลขรับเรื่องราวร้องทุกข์ไว้พิจารณาแล้ว
ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านกลักเกณฑ์ ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ และติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอุดมชัย กิ่งทองสุข เลขาธิการ สววท. โทร.090 397 5469

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่าน
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ผ่าน

สววท.ร้องกระทรวงมหาดไทยแก้ปัญหาผู้ประกอบการวิทยุ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 นายนิคม บุญวิเศษ ประธานสภาผู้ประกอบวิชาชีพ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไทย
เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร้องขอความเป็นธรรมหลังได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.

อัตราการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของ 16 บริษัทจัดเก็บฯ

เรียนสมาชิก สววท. ทุกสถานีทั่วประเทศ


สมาชิก สววท.ทุกสถานีทั่วประเทศ
กรุณาส่งFaxชื่อ ที่อยู่ของท่านและที่ตั้งของสถานี ไปยัง สววท.เบอร์ Fax 02 969 3320
ยืนยัน สมาชิกภาพ เพื่อตอบรับเข้าร่วมเป็นวิทยุข่าวสารประชาสัมพันธ์ของรัฐ
และเข้ารับการอบรมเบื้องต้น 500 สถานี
เดือน กรกฎาคมนี้ ด่วน

จับตา กสทช.

คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการจังหวัดเชียงรายต่อสมาชิกของสภาฯ (สววท.)


คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการจังหวัดเชียงรายต่อสมาชิกของสภาฯ(สววท.)
เรื่องมีใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต

อ่านรายละเอียดคลิก

ชาว4channelทีวีประชาชน ขอแสดงความยินดีกับคุณจุติพงษ์ พุ่มมูล ผอ.4channelทีวีประชาชน ที่ไป ดำรงตำแหน่ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี


มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 12 ราย ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 1. นายอรพงศ์ เทียนเงิน ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 2. นายทศพร เสรีรักษ์ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) 3. นายประทวน เขียวฤทธิ์ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายปลอดประสพ สุรัสวดี) 4. นายพศ อดิเรกสาร ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรี นายปลอดประสพ สุรัสวดี) 5. นายธานี ยี่สาร ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวราเทพ รัตนากร)

6. นายธีรัตถ์ รัตนเสวี ดำรงตำแหน่ง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 7. นายแสวง ฤกษ์จรัล ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวราเทพ รัตนากร) 8. นายอุดม ชลสิริรุ่งสกุล ดำรงตำแหน่ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 9. นายสิงห์ทอง บัวชุม ดำรงตำแหน่ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 10. นายจุติพงษ์ พุ่มมูล ดำรงตำแหน่ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 11. นายเอกกฤษ อุณหกานต์ ดำรงตำแหน่ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 12. นายสุรชาติ ตันติธนไพศาล ดำรงตำแหน่ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

Pages

Subscribe to RSS - 4-channelradio.com