ว่าด้วยเรื่อง 'อรัญวาสี-คามวาสี'

เป็นมหามงคล "รัชกาลที่ ๑๐" และเป็นบุญประเทศยิ่ง
ที่เมื่อวาน (๕ ธ.ค.๕๙)
"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" รัชกาลที่ ๑๐ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" รัชกาลที่ ๙
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาเลื่อน-แต่งตั้งสมณศักดิ์พระเถรานุเถระ ๑๕๙ รูป
ในจำนวน ๑๕๙ รูปนั้น ที่ยังความปลาบปลื้มยินดีให้บังเกิดแก่พุทธศาสนิกชนเป็นพิเศษ
ก็ดังความที่ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เมื่อวาน ดังนี้
"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
โดยที่ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมชนกนาถซึ่งเสด็จสวรรคต
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
ว่า ทรงเป็นพุทธมามกะ และอัครศาสนูปถัมภก ทรงใส่พระราชหฤทัยในการทะนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนา
โดยทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ถวายแด่พระสังฆาธิการ ซึ่งดำรงในสมณคุณ
มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาเป็นประจำทุกปี
บัดนี้ เพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
จึงสมควรจะสถาปนาอิสริยยศและเลื่อนอิสริยฐานันดรพระสงฆ์ที่ดำรงอยู่ในสมณคุณ
และมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา
ดังกล่าว สูงขึ้นเพื่อจักได้บริหารพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาพร ตามโบราณราชประเพณีสืบต่อไป
จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา
๑.พระพรหมคุณาภรณ์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณอดุลสุนทรนายก ปาพจนดิลก วรานุศาสน์ อารยางกูรพิลาสนามานุกรม คัมภีรญาณอุดมวิศิษฏ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสีอรัญวาสี
สถิต ณ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม
มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๑๐ รูป
๒.พระธรรมวราจารย์ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า
พระสุธรรมาธิบดี ปูชนียฐานประยุต มงคลวุฒคณาทร บวรศีลาจาร ศาสนภารธุราทร
ธรรมยุตติกคณิสสรบวรสังฆารามคามวาสี
สถิต ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป
๓.พระธรรมสุธี ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า
พระธรรมปัญญาบดี ศรีสังฆวรนายก มหาจุฬาลงกรณดิลกสุพพิธาน นายกสภาบริหารบัณฑิตปริยัติกิจวรธาดา
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป
๔.พระธรรมมังคลาจารย์ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า
พระพรหมมงคล ภาวนาโกศลสุพพิธาน วิปัสสนาบริหารพิสุทธิ์ ปาวจนุตตมานุศาสน์คัมภีรญาณพิลาสธำรง
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
สถิต ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป
ขออาราธนาพระคุณผู้ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณฐานันดร เพิ่มอิสริยยศ ในครั้งนี้ จงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน
ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะและในพระอาราม ตามสมควรแก่กำลัง และอิสริยยศซึ่งพระราชทานนี้
และจงเจริญอายุ วรรณ สุข พลปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไพบูลย์ ในพระพุทธศาสนาเทอญ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นปีที่ ๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี"
ครับ...สมณศักดิ์ของสงฆ์ไทย ทั้งหมดมี ๙ ชั้น ๒๑ อันดับ ที่ควรสนใจระดับปกครองคณะสงฆ์ ก็
· ชั้น ๑ สกลมหาสังฆปริณายก เป็นตำแหน่งสังฆราช
ชั้น ๒ มหาสังฆนายก เจ้าคณะใหญ่ ชั้นสุพรรณบัฏ
คือสมเด็จพระราชาคณะ มี ๔ ตำแหน่ง คือ
พระพุทธโฆษาจารย์, พระวันรัต, พระพุทธาจารย์, มหาวีรวงศ์
· ชั้น ๓ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มี ๒ อันดับ
คือพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ
· เอาเท่านี้พอ..........
จะเห็นว่า "สมเด็จพระราชาคณะ" ชั้นสุพรรณบัฏที่ "พระพรหมคุณาภรณ์" หรือท่านเจ้าคุณประยุทธ์ ปยุตฺโต
ได้รับสถาปนา
ราชทินนามตามที่จารึกว่า "สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์" นั้น รองลงมาจากสมเด็จพระสังฆราช
สูงกว่าพระราชาคณะเจ้าคณะรองในชั้น "หิรัญบัฏ" และโปรดสังเกต..........
ราชทินนามตามจารึกในสุพรรณบัฏว่า "สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณอดุลสุนทรนายก ปาพจนดิลก
วรานุศาสน์ อารยางกูรพิลาสนามานุกรม คัมภีรญาณอุดมวิศิษฏ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสีอรัญวาสี
สถิต ณ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม" นั้น
ระบุทั้ง "คามวาสีและอรัญวาสี"
"อรัญวาสี-คามวาสี" คืออะไร หลายท่านอาจอยากทราบ?
ทั้ง ๒ อย่างนั้น ใช้เป็นสร้อยนามสมณศักดิ์ สำหรับระดับพระราชาคณะขึ้นไปเท่านั้น เพื่อบ่งบอกว่า
"อรัญวาสี"หมายถึงพระราชาคณะรูปนั้น เป็นพระป่า วัตรปฏิบัติจะมุ่งเน้น ๒ อย่าง
คือการเจริญจิตภาวนาด้วยวิปัสสนากรรมฐาน และสอนคนให้เดินอยู่ในเส้นทางศีล-สมาธิ-ปัญญา ไม่เน้นงานด้านบริหารปกครองคณะสงฆ์
"คามวาสี" หมายถึงพระราชาคณะรูปนั้น เป็นพระบ้าน
คือพระในเมือง มุ่งงานด้านบริหารปกครอง ก่อสร้าง พัฒนา ด้านวัตถุ ด้านปริยัติ งานสวด งานเผา งานแต่ง
ก็ต้องพระคามวาสีเป็นหลัก
สรุป พระอรัญวาสี มุ่งพัฒนาจิต พระคามวาสี มุ่งพัฒนาวัตถุ นี่เป็นหลักกว้างๆ
เมื่อทราบหลักเช่นนี้แล้ว ก็ลองย้อนขึ้นไปดูราชทินนาม
"สมเด็จพระราชาคณะ" คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ และพระราชาคณะเจ้าคณะรอง อีก ๓ รูปดู
ก็จะทราบว่า รูปไหนเป็นพระป่า-พระบ้าน
"สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์" มีทั้งคำว่า "อรัญวาสี" และ "คามวาสี"
หมายถึง นับต่อจากนี้ เมื่อได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น "สมเด็จพระราชาคณะ" รูปแรกและรูปเดียว
เป็นปฐมแห่งแผ่นดินรัชกาลที่ ๑๐ แล้ว
จากที่มุ่งทางอรัญวาสีแต่เดิม ก็จะต้องรับธุระด้าน "คามวาสี" คืองานปกครองคณะสงฆ์ควบคู่ไปด้วย
ตามคำประกาศ ดังปรากฏในราชกิจจา ว่าด้วยการสถาปนาสมณศักดิ์ความเบื้องต้นว่า
"เพื่อจักได้บริหารพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาพร ตามโบราณราชประเพณีสืบต่อไป"
และความเบื้องปลาย ว่า...........
"จงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะ
และในพระอารามตามสมควรแก่กำลัง และอิสริยยศซึ่งพระราชทานนี้"
ทีนี้มาดู พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ในชั้นหิรัญบัฏ อีก ๓ รูป
พระสุธรรมาธิบดี วัดบวรฯ กทม.
พระธรรมปัญญาบดี วัดมหาธาตุ กทม.
พระพรหมมงคล วัดศรีจอมทอง เชียงใหม่
เห็นชัด ว่าทั้ง ๓ รูป เป็นพระบ้าน คือพระทำหน้าที่ด้านคันถธุระ หมายถึงงานทางบริหาร-ปกครอง
เพราะจารึกในหิรัญบัฏระบุ "คามวาสี" อย่างเดียว
มีบางคนเข้าใจว่า คามวาสี ใช้กับพระมหานิกาย และอรัญวาสี ใช้กับพระฝ่ายธรรมยุต ไม่น่าถูกต้องนะ
ดูตัวอย่างนี่ก็ได้ "สมเด็จพระญาณสังวร" สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ฝ่ายธรรมยุต
จารึกในสุพรรณบัฏ มีคำว่า "คามวาสี อรัญวาสี"
เพราะพระองค์ทรงปฏิบัติทั้งวิปัสสนาธุระ ทั้งทรงทำหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ อันเป็นฝ่ายคันถธุระ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ซึ่งเป็นฝ่ายมหานิกายก็เช่นกัน นามตามจารึกในสุพรรณบัฏ ก็มี "คามวาสี อรัญวาสี"
ในตำแหน่ง "สมเด็จพระราชาคณะ" ซึ่งต้องปกครองคณะสงฆ์ ก็ต้องทำหน้าที่ทั้งด้านพระป่าและพระบ้าน
วันนี้ "มึนตึ้บ" อ่านไม่รู้เรื่องกันใช่มั้ย ผมเองยังมึนเลย!
แต่รู้ไว้บ้างก็ดี ........
เพราะนี่เป็นครั้งแรกในวงการสงฆ์ ที่พระจากวัดราษฎร์ คือ "วัดญาณเวศกวัน" ทั้งเป็นพระป่า
คือท่านเจ้าคุณประยุทธ์
ได้รับสถาปนาขึ้นระดับสมเด็จพระราชาคณะที่ "สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์" มาทำหน้าที่พระบ้านอีกด้านหนึ่ง
และรู้ไว้ด้วยก็ไม่น่าเสียหาย..........
ในการสถาปนาเลื่อน-แต่งตั้งสมณศักดิ์ ปี ๕๙ นี้ ในจำนวน "พระราชาคณะชั้นสามัญ" ๘๗ รูป
อันดับที่ ๖๘ "พระมหาโชว์" วัดศรีสุดาราม ที่คุ้นๆ หน้าจากเวทีเสื้อแดง
ได้เป็นเจ้าคุณด้วยที่ "พระสุธีวีรบัณฑิต"
ขอท่านเจ้าคุณโชว์จงงอกงามในกรรม.

ไทยโพสต์ โดยเปลว สีเงิน 6 ธ.ค.2559

พระราชลัญจกร ประจำพระองค์ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

พระราชลัญจกร ประจำพระองค์ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เป็นรูป "พระครุฑพ่าห์"

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

รัชกาลที่10 ทรงพระเจริญ


สำนักพระราชวัง มีประกาศให้เรียกพระนามใหม่ รัชกาลที่ 10 นับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2559
"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ"

พระปรมาภิไธยย่อ

ประชาชนสามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ 3 ช่องทาง
http://www.prd.go.th/images/article/news151341/n20161203000008_83990.jpg
https://goo.gl/ITZxnl
https://goo.gl/Hx8Pm2

สื่อกระแสหลักมะกันและยุโรปต้มคนทั้งโลก:

สื่อกระแสหลักมะกันและยุโรปต้มคนทั้งโลก:
ผมมีนิสัยอ่านข่าวต่างประเทศก่อนไปทำงานหลักตั้งแต่เป็นนักศึกษาในเมืองนอกเมืองนา อ่านไปอ่านมาก็รู้สึกว่ารู้ทันข่าวลวงที่มุ่งโฆษณาชวนเชื่อของมะกันและพันธมิตร สิ่งที่ผมเขียนรายวันที่จริงแล้วก็คือความเห็นผมหลังจากที่อ่านข่าวนั่นแหละครับ บางทีกลับมาอ่านที่ตนเองเขียนก็รู้สึกว่าเหมือนกำลังทำสงครามต่อต้านข่าวลวงจากสื่อตะวันตกยังไงยังงั้น วันนี้ ผมมีข้อสังเกตดังนี้ครับ:-
๑.สงครามข่าวเกิดขึ้นมานานแล้ว ฝั่งอเมริกาและพันธมิตรควบคุมสำนักข่าวกระแสหลักอย่าง CNN, BBC, New York Times, Washington Post เป็นต้นสร้างข่าวลวงเพื่อโฆษณาชวนเชื่อซึ่งจะทำให้ตนแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเมืองจากประเทศอื่นๆ รอบโลกได้
เช่น อ้างว่าทำสงครามกับการก่อการร้าย (war on terror) ที่แท้ก็สร้างกลุ่มก่อการร้ายป่วนซีเรีย, หาเรื่องยกทัพไปอิรักโดยปั้นข่าวเท็จว่าอิรักมีอาวุธนิวเคลียร์ (WMD), โกหกชาวโลกว่าเกิดปรากฎการณ์อาหรับสปริงหรือสงครามกลางเมือง (civil war) ในซีเรีย, โกหกชาวโลกว่าประธานาธิบดีอัสสาดของซีเรียใช้อาวุธเคมี, สร้างภาพกัดดาฟีและฮุสเซนให้คนเกลียดรอบโลกก่อนยกทัพไปถล่ม,สร้างภาพว่ารัสเซียบุกยูเครน (ที่แท้ตนเองนั่นแหละที่ส่ง CIA ไปล้มรัฐบาลเขา) ฯลฯ
พอรัสเซียรู้แผนก็ใช้ Sputnik และ RT ตีแผ่ มะกันก็เลยโกรธรัสเซียหนักจนกระทั่งบัดนี้
๒.ในท่ามกลางข่าวเท็จข่าวลวงแบบนี้ ผู้นำประเทศต่างๆ ที่ต่อต้านมะกันและพันธมิตรกลับได้รับการยอมรับจากประชาชนที่มีการศึกษาในประเทศนั้นๆ เป็นอย่างดี ใครเดินตามนโยบายมะกันและพันธมิตรจะค่อยๆ ถูกลืม การเลือกตั้งประธานาธิบดีในหลายๆ ประเทศขณะนี้กำลังพิสูจน์ว่าผู้สมัครที่นิยมรัสเซียจะได้รับเลือกตั้ง
อัสสาดของซีเรียได้รับการยอมรับกว่าเดิม ดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์ก็ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน นายกซิปราสของกรีซในปัจจุบันก็มีประชาชนศรัทธามาก โดนัลด์ ทรัมป์ของอเมริกาก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดี ฝรั่งเศสคืออีกหนึ่งตัวอย่างที่จะตามมา
๓.ยังไม่เห็นนักการเมืองไทยคนไหนมี *ภูมิปัญญา* และ *ความกล้า* มากพอจะออกมาชี้นำประชาชนให้สู้รบกับสงครามข่าวอันจอมปลอมที่รัฐบาลมะกันและพันธมิตรสร้างขึ้นมานี้เลย ผมรู้สึกไม่ไว้วางใจให้นักการเมืองเหล่านี้บริหารประเทศเลย ทางที่ดี น่าจะให้รัฐบาลคสช.สับเปลี่ยนคนมาเป็นนายกเพื่อบริหารประเทศไปไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี เห็นจะดีเป็นแน่ คอยให้นักการเมืองมีปัญญาและความกล้ามากพอจะนำประชาชนก่อนแล้วค่อยจัดการเลือกตั้ง ก็ไม่สาย
๔.ในยุคสมัยสงครามข่าวที่เล่นกันแรงแบบนี้ ข้อมูลที่จะอ่านเพื่อให้ตนเองฉลาดมีมาก สามารถค้นหาได้แต่มนุษย์เราแต่ละคนก็ยังมีสิทธิเสรีภาพที่จะอยู่ด้วยความไม่รู้ มีสิทธิ์ที่จะอยู่ด้วยการถูกมอมเมาด้วยข่าวเท็จ ดังนั้น คนไทยส่วนมากจึงยังติดตามเสพข่าวจากสื่อกระแสหลักซึ่งรายงานข่าวตามก้นสำนักสื่อกระแสหลักของมะกันและพันธมิตรอีกทีเพื่อให้ตนถูกล้างสมองกันต่อไป
แต่สำหรับผู้ฉลาดซึ่งปรกติก็มีไม่มาก อ่านข่าวใดๆ แล้วก็ต้องคิดรอบด้าน แม้อ่านข่าวผมก็โปรดอย่าเชื่อ ผมอ่านข่าวผมก็กรองแล้วชั้นหนึ่ง ท่านก็ควรจะต้องใช้หลักกาลามสูตรกรองแล้วกรองอีก ถึงจะอ่านข่าวแล้วได้พัฒนาปัญญาไปด้วย
ข่าวข้างล่างนี้บอกว่านักการเมืองรัสเซียออกมาแฉว่าเครื่องบินรบมะกันมิได้ทิ้งระเบิดใส่กลุ่มก่อการร้ายไอสิสแต่อย่างใด หากทิ้งลงทะเลทราย แล้วใช้สื่อในความควบคุมตนสร้างภาพว่าเครื่องบินตนถล่มกลุ่มก่อการร้ายไอสิส
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
*หมายเหตุ: ถ้าจะแชร์ ไม่ต้องขออนุญาตแต่โปรดอ้างที่มาให้ชัดเจนและหากจะวิจารณ์ โปรดใช้คำสุภาพเพื่อป้องกันการละเมิดพรบ.คอมพิวเตอร์ โปรดสะกดใช้คำให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยด้วย ผมพยายามลบข้อความวิจารณ์ที่หยาบและสะกดผิดออกทุกครั้งที่เห็น ในกรณีที่วิจารณ์ไม่เข้าเรื่อง อ่อนตรรกะหรือหยาบเกินไปบ่อยๆ ผมอาจจะบล็อคไม่ให้วิจารณ์อีกนะครับ
http://www.redflagnews.com/headlines-2015/breaking-putins-russia-unveils...

จากเพจ ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์:

"ไอซิส อาจจะพยายามดึงโรฮินจาเข้ามาร่วมกลุ่มก่อการร้าย"

24-11-59/10 : Jeerachart Jongsomchai / "ไอซิส อาจจะพยายามดึงโรฮินจาเข้ามาร่วมกลุ่มก่อการร้าย"
... หลังจาก 9 ตุลาคม 2016 ที่มีกลุ่มติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายได้ลอบสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจพม่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเสียชีวิตไป 9 นาย เลยทำให้พม่าใช้มาตรการรุนแรงตอบโต้ใช้เฮลิคอปเตอร์กราดยิงและเผาหมู่บ้านชาวโรฮินจา เหตุการณ์ในพม่ากรณีชาวโรฮินจาจึงกลับมารุนแรงอีกครั้ง แถมได้สื่อตะวันตกที่ตั้งกล้องเตรียมพร้อมอยู่แล้วกระพือข่าวไปทั่วโลก
... โดยทางการพม่าก็เชื่อว่าเป็นเป็นกลุ่มก่อการร้ายโรฮินจา ที่มีหลายกลุ่ม เช่น Rohingya Solidarity Organization (RSO) หรือ Arakan Rohingya National Organisation (ARNO), ที่เป็นกลุ่มที่ต้องการต่อต้านรัฐบาลพม่าด้วยความรุนแรง ตาต่อตา ตั้งแต่ช่วงปี 1980s โดยในอดีตก็เคยมีข่าวว่ากลุ่มอิสลามที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศอิสลามอื่นๆมาแล้ว เช่น ลิเบีย ซาอุดิส ... จนถึงปัจจุบัน มีการคาดการณ์ว่าชาวอพยพเหล่านี้่อาจจะถูกกลุ่ม "ไอซิส" เกณท์มาเข้าร่วมขบวนการณ์
... โดยผู้อพยพชาวโรฮินจาส่วนใหญ่จะต้องการอพยพไปอยู่ที่ มาเลเซีย แลเ อินโดนีเซีย ที่เป็นมุสลิมเช่นกัน และหลายส่วนในนั้นก็ถูกเกณท์เข้ากลุ่มไอซิส โดยตัวเลขประมาณว่าที่อินโดนีเซียนั้นมีกลุ่มชาวอินโดนีเซียได้เข้าร่วมกับไอซิสไปแล้วกว่า 700 คน ขณะที่มาเลย์มีประมาณ 200 คน ที่กำลังไปรบอยู่ใน อิรัก และ ซีเรีย
... และไม่ใช่แค่นั้น ไอซิส ได้เกณท์คนหนุ่มในดินแดนนี้ โดยถือเอาบริเวณนี้เป็นเป้าหมายใหม่ในการเกณท์คนแถวนี้เข้าร่วมขบวนการในการเกณท์ไปร่วมรบที่ตะวันออกกลาง รวมทั้งเพื่อจะขยายอิทธิพลของกลุ่มเพื่อก่อการร้ายในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย
... in a recent report that Isis have now identified Southeast Asian countries as possible targets for attack as part of the group's strategy for a global caliphate.
... ทำไมทางการพม่าเชื่อว่าเป็นฝีมือชาวโรฮินจาฝ่ายนิยมความรุนแรงฆ่าตำรวจตายไป 9 นาย เมื่อเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา ก็เพราะตั้งแต่ปี 2001 นั้นทางการพม่าได้ร่วมมือทางด้านข่าวกรองกับ "อเมริกา" ที่สุดท้ายบอกในตอนนั้นกองกำลังที่ต่อต้านรัฐบาลพม่าแบบรุนแรงนั้น อีกกลุ่ม Arakan Rohingya National Organisation (ARNO), เกี่ยวข้องกับกลุ่ม อัลกออิดะห์ ที่ป่วนรัฐยะไข่อยู่
... After 2001, the Burmese government began sharing intelligence with the U.S. on Rohingya organizations, namely, the Arakan Rohingya National Organisation (ARNO), As one 2002 U.S. cable reports on this unusual intelligence sharing, “Its purpose is probably to draw a connection between Al Qaeda,
... ดังนั้น ถ้ามองในแง่ร้ายรวมทั้งศึกษาจากกรณีเก่าๆ ที่ผ่านมานั้น เราก็สามารถอนุมานได้ว่า "พม่า" ก็กำลังจะเป็นอีกประเทศหนึ่งในอาเซี่ยนที่กำลังถูก "อีแร้ง" ทำให้เกิดความแตกแยกทางศาสนา "สงครามกลางเมือง" เพื่อ "แบ่งแยกแล้วปกครอง" แบบเดียวกับที่เขาทำกับ ฟิลิปปินส์ ไทย มาแล้ว
... และที่สำคัญ หลังจากสี่ห้าปีที่ผ่านมา เอ็ดเวิร์ด สโนเด็นได้มีการเปิดเผยว่า "อเมริกา" นั้นคือผู้ก่อตั้งไอซิส ทำให้ชาวโลกได้เข้าใจอะไรมากขึ้น ว่าหลังฉากนั้นใครที่บงการ "ไอซิส" ทหารรับจ้าง อีกทีหนึ่ง
... เพื่อนบ้านอาจเคยไปร่วมมือทางข่าวราชการลับกับปีศาจ เราควรจะร่วมมือการข่าวกับ "จีน รัสเซีย" จะดีกว่าไหม และที่สำคัญ คนไทยเราทั้ง พุทธและมุสลิม ควรต้องไตร่ตรองข่าวอย่างรอบคอบ อย่าด่วนสรุปเหตุการณ์อะไรง่ายๆ อาจจะมีใครเสี้ยมพวกเราให้แตกแยกกันอยู่ จากแดนไกล
http://europe.newsweek.com/isis-look-recruit-rohingya-musli
http://thediplomat.com/2015/06/the-rohingya-and-islamic-extremism-a-conv...
http://www.bbc.com/news/world-asia-37601928
หมี NHK

รู้เท่าทันอุบายสร้างกระแสการก่อตัวของม๊อบ โดยใช้ เบส เป็นเครื่องมือ : เทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา

บางคนสงสัยว่าผมไปแสดงออกทำไมเรื่อง ตุ๊กกี้กับเบส ทั้งที่เป็นความขัดแย้งของคนอื่น ที่ไม่เกี่ยวกับตนเอง เรียนว่า เรื่องเหล่านี้ มีเบื้องหลังมาตลอด ทั้ง 2 คนคือเหยื่อทางการเมือง ควบคู่กับการโจมตีทหาร ที่มีเป้าหมายที่จะปลุกประชาชนออกมาปฏิวัติประชาชน เหมือนทำใน ฮังการี่ บาวาเลีย รัสเซีย จีน
กรณีของเบส เคยมีตัวอย่างคล้ายกันเกิดในฟิลิปปินส์ จนมีประชาชนออกมาท้องถนน สุดท้ายมีการส่งขายชุดดำไปฆ่าผู้ชุมนุม สหรัฐก็ลักษณะเดียวกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการโกรธแค้น จนกลายเป็นจราจล บานปลายเป็นสงครามกลางเมือง มันเป็นสูตรทางการเมือง ที่คนไทยเคยเผชิญแบบนี้ตอน เมษาจราจลปี52 พฤษภาทะเลเพลิงปี 53
คลิกอ่านรายละเอียด

"คสช."ล่ามือปล่อยคลิป"เบสท์" เชื่อฝีมือคนบางกลุ่มตัดต่อสร้างแตกแยกช่วงงาน"พระบรมศพ"??? ขอคนอีสานอย่าตกเป็นเครื่องมือ!!!

พ.อ.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวกับ DeepsTnews กรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ากองทัพจ้าง น.ส.อรพิมพ์ รักษาผล หรือ "เบสท์ อรพิมพ์" ไปบรรยายในหน่วยงานของทหาร โดยยืนยันว่า น.ส.อรพิมพ์ หรือเบส ไม่ได้เป็นเครื่องมือของกองทัพตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งอยากให้มองว่า น.ส.อรพิมพ์ หรือ เบส นั้น เป็นผู้หญิงที่เก่ง มีความกล้า และเป็นนักพูดที่ดี ให้ข้อคิดอะไรต่างๆ ได้ รวมทั้งเป็นคนที่มีการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ขณะเดียวกัน กองทัพ และคสช. มีบทบาทในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันฯ ดังนั้น คสช.จึงเชิญ น.ส.อรพิมพ์ หรือเบส มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย และให้ข้อคิดเกี่ยวกับสถาบัน
คลิกอ่านรายละเอียด

ใช้ธงแดงล้มธงแดง


เหมาเจ่อตง เรียกแผนโค่นอำนาจของหลินเปียวว่า ใช้ธงแดงล้มธงแดง คือแอบอ้างความภักดีต่อเหมาเจ่อตง เพื่อโค่นล้มเหมาเจ่อตง
แผนรุมตีน้องเบสเทียบกับแผนของหลินเปียวแล้วเป็นยังไงครับ
นี่ไงที่บอกว่าไผเป็นไผ
คลิกอ่านรายละเอียด

เพลงสรรเสริญพระบารมี อลังการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร


กองทัพเรือได้จัดให้มีการขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีบนดาดฟ้าเรือหลวงจักรีนฤเบศร กลางทะเลอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยกำลังพลรวมกว่า ๔,๐๐๐ นาย จากเรือหลวงที่เข้าร่วมอีกจำนวน ๓ ลำ เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ร่วมกับข้าราช การ ทหาร ชั้นยศตั้งแต่นายพลเรือถึงพลทหาร ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกับ วงดุริยางค์ราชนาวี (วงออเคสตร้า) เต็มวง โดยมีเรือตรี สันติ ลุนเผ่ ร่วมร้องนํา บนเรือ หลวงจักรีนฤเบศร โดยมีเรือรบที่เข้าร่วมกระบวนเรืออีก ๓ ลํา ได้แก่ เรือหลวงนเรศวร เรือ หลวงตากสิน และเรือหลวงปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นเรือยิงสลุต ที่ผ่านมาได้ทําาหน้าที่ยิงสลุตถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดลุยเดช หลายครั้ง ซึ่ง พระองค์ ยัง ทรงบันทึกภาพ และพระราชทานภาพเรือ หลวงปิ่นเกล้า ขณะกำลัง ทำการยิงสลุตถวาย พระราชทานให้แก่กองทัพเรือ
สําหรับเรือหลวงจักรีนฤเบศร นั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเจิมเรือ พร้อมทรงเจิมป้ายเรือหลวงนเรศวร และเรือหลวง ตากสินด้วย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐
การจัดให้มีการขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีของทางกองทัพเรือ ซึ่งนําโดยผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกายน เป็นการแสดงความอาลัย และแสดงออกถึงการสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อกองทัพเรือและเหล่าพสกนิกรนานับประการมาโดยตลอดช่วงรัชสมัย
ทั้งนี้นอกจากการเผยแพร่กิจกรรมของกองทัพเรือทางสถานีโทรทัศน์แล้ว ยัง สามารถรับชมในสื่อ social media ที่ทางกองทัพเรือได้เผยแพร่ต่อไป
กองประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

สหรัฐปฏิเสธรายงานของไอซีซีที่ระบุว่าอาจจะเข้าข่ายก่ออาชญากรรมสงครามเนื่องจากบุคคลากรในกองทัพสหรัฐและซีไอเอทรมานและข่มขืนเหยื่ออย่างโหดรายทารุณในอัฟกานิสถาน

หมี NHK
16-11-59/26 : ปอกเปลือก ทรราช / สหรัฐปฏิเสธรายงานของไอซีซีที่ระบุว่าอาจจะเข้าข่ายก่ออาชญากรรมสงครามเนื่องจากบุคคลากรในกองทัพสหรัฐและซีไอเอทรมานและข่มขืนเหยื่ออย่างโหดรายทารุณในอัฟกานิสถาน

คลิกอ่านรายละเอียด

Pages

Subscribe to สววท. RSS