การประชุมใหญ่สามัญกรรมการและสมาชิกทั่วประเทศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี