จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนพลังนักวิทยุและทีวี ภาคเหนือ